Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Program "Dobry Start"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2018 roku rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach programu DOBRY START 300 dla ucznia.

Świadczenie dobry start przysługuje na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej raz w roku w wysokości 300 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
- przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia,
-
przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia, w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

- ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia.

- ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wyżej wymienione świadczenie nie przysługuje:

- uczniom szkół policealnych

- uczniom szkół dla dorosłych

- studentom

 

Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie dobry start przysługuje wyłączenie: rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych.

Wnioski w przedmiotowej sprawie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie, ponadto informacje na temat zasad ww. programu można uzyskać telefonicznie pod numerem tel.: 17 2765034 wew. 25 i 26.

Realizacja programu dobry start odbywa się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” według którego:

dziecko – oznacza to uczące się w szkole dziecko własne, dziecko znajdujące się pod opieką opiekuna faktycznego, dziecko znajdujące się pod opieką prawną lub dziecko, które zostało umieszczone w pieczy zastępczej oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

osoba ucząca się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie,

szkoła – oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy.

 

Zobacz pełną listę aktualności