Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Do 15 lutego 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie przyjmuje wnioski o przyznanie środków finansowych w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O środki z programu, którego celem jest wyrównanie szans w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkałych w regionach słabiej rozwiniętych gospodarczo i społecznie, aplikować mogą m.in. powiaty, gminy, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu pomoc może być udzielona w ramach:

- Obszaru B - na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (adresatami pomocy mogą być: powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy),

- Obszaru C - na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych (adresatami pomocy mogą być: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe),

- Obszaru D - na likwidację barier transportowych (adresatami pomocy mogą być: placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty oraz jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej),

- Obszaru E - na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych (adresatami pomocy mogą być: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe),

- Obszaru F - na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej (adresatami pomocy mogą być: jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe),

- Obszaru G - na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (adresatami pomocy mogą być: powiaty).


Maksymalna wysokość dotacji ze środków PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Pomiędzy Regionami III w 2019 roku wynosi, w przypadku:

1. obszaru B - na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - do 150.000,00 zł (wartość środków przeznaczonych na realizację projektu nie może przekroczyć 50 procent kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu),
2. obszaru C - na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku - do 34.000,00 zł (wartość środków przeznaczonych na realizację projektu nie może przekroczyć 50 procent kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu),

3. obszaru D - na likwidację barier transportowych:

- dla samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - do 80.000,00 zł,

- dla pozostałych samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi - do 70.000,00 zł,

- dla autobusów - 250.000,00 zł,

W powiecie strzyżowskim wartość środków przeznaczonych na realizację projektu w tym obszarze nie może przekroczyć 70 procent kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 80 procent w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej.

4. obszaru E - na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy założeniu co najmniej 30 osób niepełnosprawnych - do 9.000,00 zł, (wartość środków przeznaczonych na realizację projektu nie może przekroczyć wartości wymaganego wkładu własnego, lecz nie więcej niż 20 procent całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania),

5. obszaru F - na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu - do 70 procent kosztów realizacji projektu jednak nie więcej niż 14.000,00 zł,

6. obszaru G - w związku z tym, iż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi, wskaźniki kosztów w tym obszarze nie zostały ustalone. Wartość środków przeznaczonych na realizację projektu nie może jednak przekroczyć 30 procent wartości środków algorytmu planowanych przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w danym roku.

Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

- wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,

- zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,

- wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.


Wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację projektu należy złożyć w terminie do 15 lutego  2019 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie, ul. Parkowa 7, p. 104. tel. 17 2211443 wew. 83.

 

Więcej informacji na temat warunków, procedur i zasad realizacji programu pod linkiem 

 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/

 

 

 

Zobacz pełną listę aktualności