Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Informacje ogólne

Zasady składania wniosków

1. Powiatowy Zespół do Spraw Niepełnosprawności wydaje orzeczenia;
a) o niepełnosprawności - osobom, które nie ukończyły 16 roku życia, na wniosek wniesiony przez przedstawiciela ustawowego (rodziców, opiekunów).

b) o stopniu niepełnosprawności - osobom, które ukończyły 16 lat, na wniosek wniesiony przez;
- osobę zainteresowaną powyżej 18 roku życia,
- przedstawiciela ustawowego osoby od 16 do 18 roku życia,
- opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

c) o wskazaniach do ulg i uprawnień - osobom, które ukończyły 16 lat i posiadają jedno z następujących orzeczeń;
­ - ważne orzeczenie lekarskie lekarza orzecznika ZUS,
­ - ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON) wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich,
­ - ważne, wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

2. Wnioski o wydanie jednego z w/w orzeczeń składa się w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Przez właściwość miejscową rozumie się miejsce stałego zameldowania.
Według miejsca pobytu właściwość miejscową ustala się dla osób:
a) bezdomnych,
b) przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych,
c) przebywających w zakładach karnych,
d) przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

W w/w przypadkach z pominięciem osób bezdomnych, zespół orzekający jest zobowiązany przesłać zawiadomienie o wydanym orzeczeniu do powiatowego zespołu dla miejsca stałego pobytu osoby orzekanej. Wydanie orzeczenia z naruszeniem zasad właściwości miejscowej skutkuje nieważnością wydanego orzeczenia.

3. Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy dołączyć;
a) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę pod opieką którego osoba zainteresowana się znajduje, wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku,
b) dokumentację medyczną z przebiegu leczenia,
c) aktualne badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne,
d) karty informacyjne z pobytu w szpitalu i inne mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności.

4. Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień należy dołączyć:
a) wypis z treści orzeczenia organu rentowego o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,
b) inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

 

Zasady rozpatrywania wniosków

1.Wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności rozpatrywany jest w terminie 1 miesiąca od jego złożenia. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia wynosi 2 miesiące.Jeżeli zespół z różnych przyczyn przekroczy w/w terminy wydaje na tą okoliczność stosowne postanowienie.Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień rozpatrywany jest po przesłaniu przez właściwy organ rentowy kopii orzeczenia o niezdolności do pracy lub o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów.

2. Wnioski rozpatrywane są przez zespół specjalistów w skład którego wchodzą lekarze różnych specjalności, psycholodzy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni i inni uznani za niezbędnych do rozpatrzenia indywidualnej sprawy osoby zainteresowanej uzyskaniem orzeczenia przy czym:
a) wnioski o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności rozpatrywane są przez co najmniej dwuosobowy skład orzekający, którego przewodniczącym jest lekarz,
b) wnioski o wydanie orzeczenia do ulg i uprawnień rozpatrywane są w składach jednoosobowych reprezentowanych przez lekarza.

3 .Orzekanie odbywa się przy udziale osoby orzekanej. Na podstawie bezpośredniego badania, rozmów i wywiadów członkowie składu orzekającego sporządzają oceny, na podstawie których zostaje wydane właściwe orzeczenie.

Jeżeli osoba zainteresowana lub dziecko nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, a lekarz - przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, może ją wydać bez badania. W tym przypadku inni członkowie składu orzekającego sporządzają oceny na podstawie rozmów i wywiadów z członkami rodziny wnioskodawcy. Wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień musi być poprzedzone bezpośrednim badaniem zainteresowanego na posiedzeniu zespołu.

4. Niestawienie się osoby zainteresowanej w wyznaczonym terminie na posiedzeniu powoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. Nieobecność usprawiedliwiona w ciągu 14 dni od dnia wyznaczonego posiedzenia, powoduje wyznaczenie nowego terminu rozpatrzenia sprawy.

5. Orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień doręcza się zainteresowanym na piśmie, nie później niż 14 dni od posiedzenia w sprawie wydania orzeczenia.

6. Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może złożyć wniosek o ponowne ustalenie niepełnosprawności na miesiąc przed upływem terminu ważności orzeczenia. W przypadku składania ponownego wniosku o wydanie orzeczenia dla osoby kończącej 16 lat wniosek ten o ustalenie stopnia niepełnosprawności składa się z chwilą ukończenia przez dziecko 16 roku życia. W przypadku zmiany stanu zdrowia osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności może w każdym czasie wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.

 

Odwołania

1. Osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności może wnieść odwołanie do wojewódzkiego zespołu za pośrednictwem zespołu powiatowego, który orzeczenie wydał.

2. Powiatowy zespół może wydać orzeczenie, w którym zmienia lub uchyla zaskarżone orzeczenie jeżeli uzna, że odwołanie w całości zasługuje na uwzględnienie. Jeśli podtrzymuje zaskarżone orzeczenie, w ciągu 7 dni jest zobowiązany odesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego zespołu.

3. Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy wniesione w terminie 30 dni od dnia doręczenia, wniesione na pośrednictwem wojewódzkiego zespołu.

4. Od orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień odwołanie nie przysługuje.