Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Rodzinna piecza zastępcza

Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, w której umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej.

Rodziny zastępcze dzielą się na:

 • rodziny zastępcze spokrewnione, które tworzą osoby będące wstępnymi (dziadkami)
  lub rodzeństwem dziecka;
 • rodziny zastępcze niezawodowe niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka;
 • rodziny zastępcze zawodowe.

Rodziny zastępcze zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, a w szczególności:

 • traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
 • zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
 • zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
 • zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;
 • zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;

Zobowiązane są także do umożliwienia kontaktu z rodzicami i innymi bliskimi chyba, że sąd postanowi inaczej, oraz do współpracy z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, którym na terenie powiatu strzyżowskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie postanowienia sądu, który także sprawuje nadzór nad prawidłowością funkcjonowania rodziny zastępczej.

 

 

Świadczenia

  Od 1 czerwca 2018 r. będą obowiązywać zmiany wprowadzone Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka.

Wykaz zmian:

 • świadczenie dla rodziny zastępczej spokrewnionej na pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka z art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy, podwyższone z 660 do 694 zł;
 • świadczenie dla rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej i prowadzącego rodzinny dom dziecka na pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka z art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy, podwyższone z 1000 do 1052 zł;
 • dodatek dla rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z art. 81 ust. 1, podwyższony z 200 do 211 zł;
 • dodatek dla rodziny zastępczej zawodowej na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka umieszczonego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich z art. 81 ust. 2, podwyższony z 200 do 211 zł;
 • pomoc na kontynuowanie nauki dla osoby usamodzielnianej z art. 146 ust. 2 ustawy, podwyższona z 500 do 526 zł;
 • pomoc na usamodzielnienie osoby opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną, przebywającą co najmniej 3 lata, z art. 149 ust. 1 pkt 1 ustawy, podwyższona z 3300 do 3470 zł;
 • pomoc na usamodzielnienie osoby opuszczającej rodzinę zastępczą zawodową, niezawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo- terapeutyczną, przebywającej powyżej 3 lat, z art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, podwyższona z 6600 do 6939 zł;
 • pomoc na usamodzielnienie osoby opuszczającej rodzinę zastępczą zawodową, niezawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo- terapeutyczną, przebywającej 2-3 lat, z art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, podwyższona z 3300 do 3470 zł;
 • pomoc na usamodzielnienie osoby opuszczającej rodzinę zastępczą zawodową, niezawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo- terapeutyczną, przebywającej 1-2 lat, z art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy, podwyższona z 1650 do 1735 zł;
 • pomoc na zagospodarowanie dla osoby usamodzielnianej z art. 150 ust. 1, podwyższona z 1500 do 1577 zł;
 • pomoc na zagospodarowanie dla osoby usamodzielnianej, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności z art. 150 ust. 1, podwyższona z 3000 do 3154 zł.