Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Rodzinna piecza zastępcza

Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, w której umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej.

Rodziny zastępcze dzielą się na:

  • rodziny zastępcze spokrewnione, które tworzą osoby będące wstępnymi (dziadkami)
    lub rodzeństwem dziecka;
  • rodziny zastępcze niezawodowe niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka;
  • rodziny zastępcze zawodowe.

Rodziny zastępcze zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, a w szczególności:

  • traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
  • zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
  • zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
  • zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;
  • zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;

Zobowiązane są także do umożliwienia kontaktu z rodzicami i innymi bliskimi chyba, że sąd postanowi inaczej, oraz do współpracy z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, którym na terenie powiatu strzyżowskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie postanowienia sądu, który także sprawuje nadzór nad prawidłowością funkcjonowania rodziny zastępczej.

 

 

Świadczenia

   Zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r.,poz. 575 z późn. zm.):
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:
1) 660 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
2) 1000 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa powyżej, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym", tj. w wysokości 500 zł miesięcznie.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.
Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.
Ponadto:
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:
1) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia - raz w roku;
2) świadczenie na pokrycie:
a) niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo,
b) kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ, na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo.
Rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tą rodzinę zastępczą.