Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Instytucjonalna piecza zastępcza

  

   Kierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do placówki opiekuńczo-wychowawczej może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy rodzinie lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej. Pobyt dziecka w placówce powinien mieć charakter przejściowy do czasu powrotu dziecka do rodziny, przysposobienia lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej.
Dziecko do placówki opiekuńczo-wychowawczej na podstawie postanowienia sądu kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Jeżeli nie może skierować dziecka z powodu braku odpowiedniej placówki lub z powodu braku miejsca w placówce na jego terenie zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie do odpowiedniej placówki.

Tryb i sposób kierowania do placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizację tych placówek oraz standardy świadczonych usług określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Na terenie powiatu strzyżowskiego funkcjonują dwie placówki opiekuńczo- wychowawcze typu socjalizacyjnego:

Dom Dziecka w Strzyżowie
ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów
tel/fax: 17 2761002
e-mail: ddstrzyzow@wp.pl;
www.domdziecka-strzyzow.strzyzowski.pl

 

Dom Dziecka w Żyznowie,
38-111 Żyznów
tel: 17 2765204,
e-mail: ddwzyznowie@wp.pl , http://www.domdziecka-zyznow.strzyzowski.pl/