Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Dofinansowanie zaoparzrzenia w przedmioty ortopedyczne i przedmioty pomocni...

Pobierz - druk Wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Upoważnienie do odbioru dofinansowania

   

     Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na podstawie art. 35a, ust. 1, pkt. 7, lit.c, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046).

O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna jeżeli:
1. przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
2. nie ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie była stroną umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która została rozwiązana z przyczyn leżących po jej stronie.

 

Dofinansowanie zadania następuje na pisemny wniosek złożony w:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Parkowa 7
38 - 100 Strzyżów

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
tel: 17 221 14 43

pok. nr 104

Pobierz - druk Wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Upoważnienie do odbioru dofinansowania