Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Pobierz - druk Wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - osoby fizyczne

Pobierz - druk Wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - instytucje

 

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na podstawie art. 35a, ust. 1, pkt. 7, lit.c, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046).

O dofinansowanie może ubiegać się: osoba niepełnosprawna stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:
1. przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;
2. zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu wnioskowanego sprzętu;
3. nie ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
4. w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie była stroną umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która została rozwiązana z przyczyn leżących po jej stronie.

Jeden raz w roku osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

1. prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku;
2. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu;
3. nie mają zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
4. w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były stroną umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która została rozwiązana z przyczyn leżących po ich stronie.

SPRZĘT REHABILITACYJNY - zgodnie z definicją± słownikową, to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Jest to sprzęt służący do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu lub wspomagający proces rehabilitacji.
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.


Dofinansowanie zadania następuje na pisemny wniosek złożony w:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Parkowa 7
38-100 Strzyżów

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
tel/fax: 17 22 11 444

pok. nr 104

 

Pobierz - druk Wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - osoby fizyczne

Pobierz - druk Wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - instytucje