Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki


o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się:

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli;

1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;

2. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON;

3. udokumentują zapewnienie odpowiednich potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;

4. nie mają zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

5. w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były stroną umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która została rozwiązana z przyczyn leżących po ich stronie.

 

Wysokość dofinansowania może wynosić do 60 % kosztów przedsięwzięcia.

 

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

 

Wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu powyższego zadania należy składać w terminie
do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

 

 

Pobierz - druk Wniosku dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych  

 

 

Dofinansowanie zadania następuje na pisemny wniosek złożony w:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Parkowa 7

38 – 100 Strzyżów 

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – pokój nr 104


tel/fax: 17 221 14 43