Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika

 

Pobierz - druk Wniosku o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika

 

   O dofinansowanie na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, oraz jeżeli realizacja zadania umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.


 Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

 

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna ubiegająca się
o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub jeżeli osoba ta była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tej osoby.

 

PCPR rozpatruje wniosek o dofinansowanie niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie
7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.


Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika
nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia

 

Dofinansowanie zadania następuje na pisemny wniosek złożony w:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Parkowa 7
38 – 100 Strzyżów 

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – pokój nr 104


tel: 17 221 14 43 lub 17 221 14 44