Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Komunikaty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie informuje, że wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2018 r. będą przyjmowane w trybie ciągłym, wg poniższego harmonogramu.

W ramach Modułu I wnioski przyjmowane będą od 16.04.2018 r. do 30.08.2018 r.

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

 

W ramach Modułu II  wnioski przyjmowane będą w dwóch terminach:

- I termin - od 16.03.2018 r. do 30.03.2018 r. (rozpatrzenie wniosków, podpisanie umów oraz wypłata czesnego nastąpi do 31.05.2018 r., wypłata dodatku na pokrycie kosztów kształcenia nastąpi po przedstawieniu zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu semestru lub informacji o uczęszczaniu na zajęcia przez wnioskodawcę),


- II termin – od 01.09.2018 r. do 10.10.2018 r. – wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019, (po przekazaniu drugiej transzy środków przez PFRON na realizację modułu II w 2018 r. realizator dokona rozpatrzenia wniosków, podpisania umów, wypłaty czesnego. Wypłata dodatku na pokrycie kosztów kształcenia nastąpi po przedstawieniu przez Wnioskodawcę zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu semestru lub informacji o uczęszczaniu na zajęcia). Dofinansowanie będzie udzielone na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu oraz po spełnieniu odpowiednich wymogów.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji programu można uzyskać osobiście w siedzibie Centrum pok. Nr 105 lub telefonicznie pod numerem – 17 221 14 45 
lub 17 221 14 40 wew. 85.