Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Komunikaty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie informuje, że wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 r. będą przyjmowane w trybie ciągłym, wg poniższego harmonogramu.

 

Moduł I: – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 

wnioski przyjmowane będą od 26.04.2019 r. do 30.08.2019 r.

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

     Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

     Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

     Zadanie  3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

     Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

      

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

     Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub do
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

     Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

     Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

     Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i
trudnościami
w komunikowaniu się za pomocą mowy,

     Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

     Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności,

     Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

     Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

     Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

 

Moduł II : pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

wnioski przyjmowane będą w dwóch terminach:


- I termin - od 18.03.2019 r. do 30.03.2019 r. 


- II termin – od 01.09.2019 r. do 10.10.2019 r. 

 

 

W związku z przystąpieniem przez Powiat Strzyżowskiego do Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) finansowanego ze środków PFRON – wnioski w zakresie pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW – https://sow.pfron.org.pl/,

 

lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data stempla pocztowego),

 

 albo w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie, ul. Parkowa 7, 38-100 Strzyżów pok. 104.

 

Wnioskodawca, który złoży wniosek za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) i wniosek zostanie podpisany podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem profilu zaufanego może ubiegać się z tego tytułu o zwiększenie dodatku do 800 zł.

 

Złożenie wniosku w systemie SOW wymaga posiadania narzędzia autoryzacji -  uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie  ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

W celu uzyskania informacji o sposobie utworzenia PROFILU ZAUFANEGO prosimy odwiedzić stronę:

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunek.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji programu można uzyskać osobiście
w siedzibie Centrum pok. Nr 104 lub telefonicznie pod numerami:

/17/ 22-11-443

/17/ 22-11-444