Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

 

Zasady wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej

od 1 sierpnia 2017 r.

Od dnia 01.08.2017 r. na podstawie zmiany Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1886) zmieniły się zasady wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na wniosek osoby niepełnosprawnej. Osoba niepełnosprawna, składając wniosek, przedstawia do wglądu prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, okres ważności legitymacji nie może być jednak dłuższy niż:

5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność (dzieci do 16 r. ż);

10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia. Do wniosku należy załączyć fotografię o wymiarach 35x45 mm przedstawiającą aktualny wizerunek osoby, w chwili składania wniosku o wydanie legitymacji, przedstawiający osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (w przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku fotografia może przedstawiać osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, fotografia może przedstawiać osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografie takie są zamieszczone w dokumencie potwierdzającym tożsamość tych osób).

Wyjaśnienia Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych dotyczące legitymacji osób niepełnosprawnych.

Wzór legitymacji określają załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2017 r. poz. 1541)

 

 

Druk wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej – wersja PDF