Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strona Internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona Internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-09-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-09-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Treści wymienione poniżej są niezgodne z następujących powodów:
 • niezgodność z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
 • nie wszystkie dokumenty pdf są dostępne cyfrowo (dokumenty utworzone poprzez skan dokumentu papierowego, błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);
 • nie wszystkie dokumenty w formatach doc, docx są dostępne cyfrowo (błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);
 • nie wszystkie dokumenty wygenerowane przez inne podmioty są dostępne cyfrowo, ponieważ zostały błędnie przygotowane, bądź zostały przekazane wyłącznie w formie papierowej, a Sąd Rejonowy w Białogardzie nie posiada uprawnień do edycji takich dokumentów;
 • brak zgodności ze standardem WCAG 2.1

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Gąsior.
 • E-mail: marcingasior@pcprstrzyzow.pl
 • Telefon: 17 221 14 41

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie
 • Adres: ul. Parkowa 7
  38-100 Strzyżów
 • E-mail: pcpr@strzyzow.un.pl
 • Telefon: 17 221 14 40

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie usytuowane jest przy ulicy Parkowej 7.

Centrum zapewnia obsługę osób niepełnosprawnych. Wejście jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada windę. 
W budynku jest dostępna toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wszystkie przejścia i wejścia do pomieszczeń są bezprogowe. Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa –podjazdy na parterową część budynku)

W budynku na I pietrze znajduje się:

Dział ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, pokój nr 104-105
Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej, pokój nr 106
Dział Pomocy Instytucjonalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, pokój nr 101
Powiatowy Zespól ds Orzekania o Niepełnosprawności - pok. nr 102 i 103
Sekretariat, pokój nr 111
Dyrektor, pokój nr 112
Księgowość, pokój nr 113 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
W budynkach w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.